Wezwanie osoby na wizytę zgodnie z KPA do 7 dni (osoba z prawem) po rejestracji

Wezwanie osoby na wizytę zgodnie z KPA do 7 dni (osoba z prawem) po rejestracji

Postautor: jcofalka » 05 kwie 2013 16:55

Jedno z możliwych rozwiązań to wysłanie elektronicznie na konto w praca.gov.pl wraz z decyzją wezwania na wizytę.
Tutaj pojawia się jednak problem bo wg KPA użytkownik ma 7 dni na odebranie korespondecji elektronicznej, po czym jeżeli nie podpisał UPD to urzędnik musi mu dostarczyć pismo innym kanałem. Czyli problem jest typu jak elektronicznie wezwać osobę na wizytę do 7 dni gdy KPA daje klientowi czas 7 dni na odebranie (niespójność przepisów)? Rozwiązanie przekazane do analizy do Departamentu Rynku Pracy MPiPS.
Drugie rozwiązanie to standardowe wezwanie na wizytę listem polecony.

______________________________________________________
25.04.2013 - W załączeniu stanowisko Departamentu Rynku Pracy w powyższej sprawie.

Zgodnie z przepisami § 18 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. Nr 177, poz. 1193, z późn. zm.) powiatowy urząd pracy po zarejestrowaniu się bezrobotnego, który ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych wyznacza mu termin stawiennictwa u pośrednika pracy przypadający w okresie nieprzekraczającym 7 dni od dnia rejestracji.
Jeśli taka osoba zarejestrowała się z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego to przy doręczeniu jej informacji o terminie zgłoszenia się na pierwszą wizytę po rejestracji u pośrednika pracy będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) dotyczące przekazywania dokumentów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (art. 391 § 1).
W tym przypadku za skuteczne doręczenie uważa się takie gdy w terminie siedmiu dni od dnia wysłania pisma za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej organ administracji publicznej otrzyma potwierdzenie doręczenia pisma. W razie nieotrzymania takiego potwierdzenia organ doręcza pismo w formie innej niż forma dokumentu elektronicznego zgodnie z art. 46 § 3 Kpa. W praktyce, jeżeli w ciągu siedmiu dni od dnia wysłania informacji osoba nie potwierdzi jej odbioru, po upływie tego okresu urząd powinien wyznaczyć osobie bezrobotnej nowy termin stawiennictwa w urzędzie. Informację zawierającą nowy termin zgłoszenia na wizytę u pośrednika pracy, w oparciu o przepis art. 44 § 1 Kpa, urząd powinien przesłać pismem za pośrednictwem operatora pocztowego.
Zgodnie z art. 44 § 2 Kpa zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc od dnia pozostawienia zawiadomienia w placówce operatora, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata, jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata. Jeżeli adresat nie podejmie przesyłki w terminie siedmiu dni operator pocztowy zgodnie z art. 44 § 3 Kpa pozostawia powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego 14 dnia okresu przechowywania pisma w placówce pocztowej, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Dopiero po wyczerpaniu tej drogi powiatowy urząd pracy ma podstawę aby wyrejestrować osobę z ewidencji osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie i pozbawić ją wszystkich zawiązanych z tym praw.
Reasumując, w opinii DRP urząd pracy, zgodnie z przepisami § 18 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie standardów (…), powinien wyznaczyć osobie bezrobotnej z prawem do zasiłku termin stawiennictwa u pośrednika pracy w okresie nieprzekraczającym 7 dni od dnia rejestracji, niezależnie od trybu rejestracji wybranej przez osobę bezrobotną. Natomiast w przypadku braku skutecznego doręczenia informacji o wyznaczonym terminie, niezależnie od formy doręczenia tej informacji, urząd pracy zobowiązany jest stosować przepisy KPA.
jcofalka

Wróć do praca.gov.pl

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość