Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 czerwca 2019 r. została udostępniona nowa wersja 2-9.5 Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów, Dodatków Mieszkaniowych, Dobrego Startu i Dopłat do Czynszów.

Wersja 2-9.5 w szczególności wprowadza zmianę w kodowaniu znaków w bazie danych z WIN1250 na UTF-8, która wynika z konieczności dostosowania bazy do możliwości prawidłowego zapisywania znaków diakrytycznych w danych obcokrajowców oraz wynika z wymogów dotyczących integracji z systemami zewnętrznymi udostępnianymi za pośrednictwem CSIZS.
W związku z niniejszą zmianą, aktualizacja do wersji 2-9.5 cechuje się dłuższym czasem wykonywania, a przed jej uruchomieniem konieczne jest wykonanie dodatkowych czynności na serwerze, które przedstawiamy poniżej (wytyczne te były już Państwu przekazywane w dniu 4 czerwca 2019 r.).

Wykonanie aktualizacji do wersji 2-9.5 jest bardzo istotne, gdyż w dniu 19 czerwca 2019r. zostanie opublikowana kolejna aktualizacja 2-10.0 zawierająca zmiany prawne i funkcjonalne wynikające ze zmiany ustawy i wytycznych MRPiPS. Wersja 2-10.0 będzie obligatoryjna, aby od 1 lipca 2019r. prawidłowo obsługiwać nowy okres zasiłkowy.


Poniżej przedstawiamy czynności jakie należy wykonać przed przystąpieniem do aktualizacji 2-9.5 (wytyczne te były już Państwu przekazywane w dniu 4 czerwca 2019 r.):

1. Zainstalować na serwerze Windows wymaganą dodatkową bibliotekę dla serwera bazy danych Firebird.
Uwaga: Niniejszy punkt dotyczy tylko i wyłącznie serwerów Windows, gdyż na serwerze Linux nie ma konieczności dogrywania dodatkowej biblioteki. Pozostałe punkty dotyczą systemów Windows i Linux.
Należy pobrać plik „Firebird_UTF.exe” z jednego z serwerów FTP (HOST: ftp.sygnity.pl; port: 990; szyfrowanie: SSL/TSL; tryb pasywny; KONTO: sygftp; HASŁO: JuY44f; KATALOG: /SR/Serwis/UTF/ lub HOST: ftp.syriusz.sygnity.pl; KONTO: sygftp; HASŁO: JuY44f; KATALOG: /SR/Serwis/UTF/) lub bezpośrednio ze strony tutaj (Firebird_UTF.exe), następnie uruchomić pobrany plik na serwerze i postąpić zgodnie z kreatorem instalacji. Instrukcja instalacji wymaganej biblioteki dostępna jest tutaj (Firebird_UTF_instrukcja.pdf).
Mechanizm aktualizacyjny do wersji 2-9.5 sprawdzi na samym początku czy zainstalowana jest wymagana biblioteka na serwerze i w przypadku jej braku wyświetli stosowny komunikat, uniemożliwiając przeprowadzenie aktualizacji.

2. Oczyścić bazę danych z archiwalnych logów, aby przyspieszyć proces aktualizacji.
Wykonanie niniejszych operacji może znacząco skrócić czas wykonywania aktualizacji:
a) na zakładce Administracja, w oknie „Dziennik zdarzeń dla integracji z systemem Emp@tia” wywołać operacja umożliwiającą usunięcie wszystkich zdarzeń sprzed kwartału poprzedzającego bieżący kwartał (Operacje -> Usuń archiwalne wpisy).
b) na zakładce Administracja, w oknie „Dziennik zdarzeń dla integracji z systemem Emp@tia” wywołać operację umożliwiającą usunięcie danych szczegółowych dziennika zdarzeń Emp@tii (Operacje -> Usuń dane szczegółowe) – operacja usuwa żądania, odpowiedzi i parametry wywołania wszystkich zdarzeń za okres wcześniejszy niż ostatni miesiąc.
c) na zakładce Administracja, wybrać menu „Pakiet narzędziowy –> Administracja -> Czyszczenie bazy publikacji”, wybrać opcję „Wyczyść dane bazy publikacji starsze niż dwa tygodnie” i zaakceptować zmiany.

3. Wykonać przeładowanie bazy danych Oprogramowania, zwłaszcza jeśli nie było dawno wykonywane.
Przeładowanie bazy polega na wykonaniu archiwum bazy (backup), a następnie przywróceniu tego archiwum (restore), przy użyciu narzędzia Administrator STD lub skryptów zewnętrznych. Szczegółowe informacje dot. sposobu przeładowania bazy znajdują się w podręczniku użytkownika „Administracja -> Administrator STD -> Przeładowanie bazy”.
Mechanizm aktualizacyjny do wersji 2-9.5 sprawdzi na samym początku konieczność przeładowania bazy i w przypadku wykrycia takiej konieczności wyświetli stosowny komunikat, uniemożliwiając przeprowadzenie aktualizacji.

4. Zapewnić odpowiednią ilość wolnego miejsca na dysku twardym serwera.
W wyniku aktualizacji baza danych zwiększy swój rozmiar o około 50%, ponadto należy zapewnić miejsce na automatyczny backup bazy tworzony przez mechanizm aktualizacyjny.
Mechanizm aktualizacyjny do wersji 2-9.5 sprawdzi na samym początku ilość wolnego miejsca na serwerze i w przypadku braku wymaganej przestrzeni (np. dla bazy o rozmiarze 20GB należy zapewnić 30GB wolnego miejsca), wyświetli stosowny komunikat, uniemożliwiając przeprowadzenie aktualizacji.

Po wykonaniu powyższych punktów, należy zaplanować uruchomienie aktualizacji do wersji 2-9.5 mając na uwadze dłuższy czas jej wykonywania.
Procedura aktualizacyjna do wersji 2-9.5 wiąże się z większym czasem wykonywania, dlatego zalecamy uruchomienie niniejszej aktualizacji pod koniec dnia pracy Ośrodka lub przed weekendem. Czas trwania aktualizacji zależny jest od rozmiaru bazy danych (a dokładnie ilości danych w niej zawartych) oraz od parametrów serwera, niemniej czas jej wykonywania może wynosić od kilku do kilkunastu godzin. Procesu aktualizacji nie należy przerywać.

Finalnie po wykonaniu aktualizacji do wersji 2-9.5, należy przeładować bazę danych w celu przywrócenia jej zbliżonego rozmiaru sprzed aktualizacji.

Package icon Firebird_UTF.exe

PDF icon Instrukcja instalacji Firebird_UTF