Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Oprogramowanie do Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (DM) jest systemem informatycznym przeznaczonym dla urzędów miast i gmin, wspierającym ich pracę w realizacji zadań wynikających z zapisów Ustaw o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (z późniejszymi zmianami), a także windykacji należności na poziomie gminy. Oprogramowanie posiada również moduł Dodatek Energetyczny (DE), która umożliwia obsługę świadczenia dla tzw. odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Oprogramowanie do Obsługi DM wspiera:

 • proces rejestracji wniosków
 • proces automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku z weryfikacją ich na zgodności z obowiązującymi przepisami
 • procesy przyznawania i wypłacania dodatku energetycznego
 • proces zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • proces obsługi odwołań lub zażaleń
 • proces wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
 • proces obsługi metryk
 • proces rozliczania kwot z zarządcami nieruchomości
 • tworzenie list dla zarządców nieruchomości
 • tworzenie korespondencji wysyłanej i odbieranej - z klientem jak i dowolnymi instytucjami
 • generowanie list wypłat o dowolnym sposobie realizacji dla różnych odbiorców - klienta, instytucji
 • szybki dostęp do dowolnych danych zgromadzonych w bazie danych
 • proces wprowadzania kolejnych wniosków lub decyzji w oparciu o dane już zgromadzone
 • wyliczanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,
 • adaptację oferowanych funkcjonalności wynikającą ze zmian prawnych (w zakresie ustaw), a także potrzeb użytkowników oraz zmian technologicznych.

Oprogramowanie do Obsługi DM oferuje użytkownikom ułatwienia w obsłudze poprzez:

 • szeroką gamę parametrów konfiguracyjnych, umożliwiających dopasowanie go do wymagań, podyktowanych wielkością urzędu
 • możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych funkcjonalności lub tylko z wybranych, określonych przez administratora
 • rozbudowany mechanizm tworzenia szablonów wydruków zarówno decyzji, korespondencji jaki i list wypłat, dokumentów rozliczeniowych i innych dokumentów
 • bogaty wybór zestawień i raportów konfigurowanych przez użytkownika
 • konfigurowanie treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych
 • możliwość zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.: pdf, xsl, odt, html, csv itp.
 • możliwość współpracy na jednej bazie danych z Oprogramowaniem do Obsługi Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego, Świadczeń Wychowawczych, Stypendiów Socjalnych
 • automatyczną aktualizację polegającą na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji Oprogramowania, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem internetu i zaplanowaniu jej wykonania.

Bezpieczeństwo danych

Oprogramowanie do Obsługi Dodatków Mieszkaniowych zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jest dostosowane do wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Subscribe to RSS - Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne