Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) jest przeznaczone dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Zadaniem oprogramowania SR jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, windykacji świadczeń nienależnie pobranych oraz monitorowania stanu realizacji zadań. Zarejestrowane dane wykorzystywane są w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Oprogramowanie SR wspiera użytkowników:

 • w procesie rejestracji wniosków
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku zweryfikowane na zgodność z obowiązującymi przepisami
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie odwoławczym
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych i wyliczania odsetek
 • w procesie obsługi metryk
 • przy tworzeniu korespondencji z klientem jak i dowolnymi instytucjami
 • przy generowaniu różnych typów list wypłat dla beneficjentów i instytucji
 • poprzez szybki i łatwy dostęp do danych zgromadzonych w systemie
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe
 • poprzez wyliczanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych z możliwością analizy danych w nim zawartych
 • w procesie tworzenia zbioru centralnego
 • w realizacji zadań dzięki współpracy z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego), miedzy innymi poprzez: elektroniczną wymianą dokumentów za pośrednictwem PIU, weryfikacją danych beneficjenta w systemach zewnętrznych
 • poprzez bieżąco prowadzoną adaptację systemu do zmian prawnych, aktualnego „Opisu systemu obszaru Świadczenia Rodzinne”, oraz do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Oprogramowanie do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA) jest przeznaczone dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Zadaniem oprogramowania FA jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem przyznawania i wypłaty świadczeń, obsługą świadczeń nienależnie pobranych, zadłużeń dłużników alimentacyjnych oraz monitorowania stanu realizacji zadań. Zarejestrowane dane wykorzystywane są w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Oprogramowanie FA wspiera użytkowników:

 • w procesie rejestracji wniosków
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku zweryfikowane na zgodność z obowiązującymi przepisami
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie obsługi odwołań
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących dłużnika alimentacyjnego
 • w procesie wyliczania odsetek
 • w procesie naliczania zadłużeń/należności dłużników alimentacyjnych
 • w procesie obsługi postępowania względem dłużnika alimentacyjnego
 • w procesie obsługi metryk
 • przy tworzeniu korespondencji z klientem jak i dowolnymi instytucjami
 • przy generowaniu różnych typów list wypłat dla osób i instytucji
 • poprzez szybki i łatwy dostęp do danych zgromadzonych w systemie
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe
 • poprzez wyliczanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego z możliwością analizy danych w nim zawartych
 • w procesie tworzenia zbioru centralnego
 • w realizacji zadań dzięki współpracy z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego)
 • poprzez bieżąco prowadzoną adaptację systemu do zmian prawnych, aktualnego „Opisu systemu obszaru Fundusz Alimentacyjny”, oraz do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników.

Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oferuje użytkownikom ułatwienia w obsłudze - dzięki m.in.:

 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej wykonania
 • szerokiej gamie parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie do wymagań, podyktowanych wielkością jednostki
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu
 • przygotowanym mechanizmom tworzenia zestawień i raportów konfigurowanych przez użytkownika
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty
 • możliwości zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.:xls, pdf, odt, html, csv itp.

Istnieją dwa sposoby instalacji oprogramowania SR/FA:

 • instalacja wspólna z Oprogramowaniem do obsługi Stypendiów lub/i Dodatków mieszkaniowych i energetycznych lub/i Świadczeń Wychowawczych; wspólna baza danych pozwala na wymianę danych między aplikacjami, przy zapewnieniu separacji danych, umożliwiającej ochronę danych osobowych;
 • instalacja na osobnej bazie danych.

Bezpieczeństwo danych

Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi stawiane producentom oprogramowania w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Systemy posiadają aktualne świadectwa zgodności z Opisem systemu:

 • o nr. 3/1.03/SR/G/2015 z dnia 29 maja 2015r. dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych na poziom organizacyjny Gmina
 • o nr. 2/1.03/FA/G/2015 z dnia 6 lipca 2015r. dla Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego na poziom organizacyjny Gmina