Aplikacje do obsługi Wsparcia Rodziny (WR) i Pieczy Zastępczej (PZ) są dedykowane jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej celem wspomagania ich w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Zadaniem aplikacji Wsparcie Rodziny jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych
z procesem wspierania w gminach rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - w postaci m. in.:

 • rejestrowania wywiadu środowiskowego rozpoczynającego proces monitorowania sytuacji rodziny,
 • obsługi roli asystenta przydzielonego rodzinie (w tym obsługa planu pracy i działań asystenta),
 • rejestrowania kluczowych informacji dotyczących rodziny wspierającej,
 • obsługi placówek wsparcia dziennego i pobytów w tych placówkach,
 • rozliczeń pomiędzy gminą a powiatem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej,
 • wyliczania sprawozdania rzeczowo-finansowego.

Zadaniem aplikacji Piecza Zastępcza jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem umieszczania i pobytu dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej, przyznawaniem i wypłatą świadczeń z tego tytułu, monitorowaniem ich sytuacji oraz z procesem usamodzielniania po zakończeniu pobytu w pieczy zastępczej. Zarejestrowane dane wykorzystywane
są w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Aplikacja Piecza Zastępcza daje możliwość przyznawania i wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości
500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka.

Aplikacja Piecza Zastępcza wspiera:

 • proces umieszczania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
 • procesy decyzyjne z uwzględnieniem procesu odwoławczego, zgodnie z zasadami kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z uwzględnieniem praktykowanych zaleceń samorządowych kolegiów odwoławczych i wyroków sądów administracyjnych,
 • rejestrację dokumentów (związanych z procesami obsługiwanymi w aplikacji), w Teczce Rodziny – między innymi takich jak: wnioski, opisy sytuacji rodzin i osób, decyzje,
 • generowanie list wypłat dla świadczeń pieniężnych oraz dokumentów rozliczeniowych dla świadczeń niepieniężnych, odpowiadających rachunkom i fakturom,
 • zawieranie i rozliczanie umów z rodzinami zastępczymi, rodzinami pomocowymi, osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rozliczanie osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych
  i rodzinnych domach dziecka,
 • obsługę instytucjonalnej pieczy zastępczej, a w szczególności kierowanie do placówek opiekuńczo-wychowawczych, pobyty w placówkach i rejestrowanie kosztów utrzymania placówki,
 • rejestrację planów pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej,
 • rejestrację porozumień pomiędzy powiatami w myśl art. 191 ust. 5-6 w sprawie finansowania pobytu dziecka, umożliwiającego również realizację wydatków wynikających z porozumienia,
 • rozliczanie pomiędzy powiatem, a gminą wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego
  w pieczy zastępczej,
 • podział środków na powiatowe i gminne w świadczeniach z tytułu opieki i wychowania dziecka,
  do wykorzystania w ośrodkach działających w miastach na prawach powiatu,
 • monitorowanie zaplanowanych i wypłaconych lub zrealizowanych świadczeń i innych kluczowych dla ośrodka informacji - poprzez system raportów,
 • wyliczenie sprawozdania rzeczowo-finansowego, określonego rozporządzeniem ministra właściwego
  ds. rodziny.

Aplikacje do obsługi Wsparcia Rodziny (WR) i Pieczy Zastępczej (PZ) oferują użytkownikom ułatwienia w obsłudze - dzięki, m.in.:

 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej wykonania,
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu,
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty,
 • możliwości zapisu każdego wydruku w dowolnym formacie np.: doc, odt, xml, html, csv itp.

Istnieją dwa sposoby instalacji aplikacji Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza:

 • instalacja wspólna z aplikacją Pomoc Społeczna w ramach systemu informatycznego Pomost Std. Wspólna baza danych pozwala na wymianę danych między aplikacją Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, a aplikacją Pomoc Społeczna, przy zapewnieniu separacji danych, umożliwiającej ochronę danych osobowych,
 • instalacja na osobnej bazie danych.

Bezpieczeństwo danych
System informatyczny POMOST Std, w ramach którego funkcjonują aplikacje do obsługi Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej, zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późniejszymi zmianami) oraz wymogi stawiane producentom oprogramowania w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2004 nr 100, poz. 1024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.