CeSAR - Centralny System Analityczno - Raportowy – platforma analityczno-raportowa MRPiPS, która dzięki zintegrowaniu z Platformą Analityczno-Raportową dla obszaru zabezpieczenia społecznego i rodziny (PAR) umożliwia prowadzenie przekrojowych analiz danych, dotyczących zarówno rynku pracy, jak i zabezpieczenia społecznego i rodziny.
Obydwa rozwiązania są zintegrowane w warstwie prezentacji i w warstwie logiki oprogramowania narzędziowego Oracle Business Intelligence 11g. Istnieje wspólne repozytorium metadanych, wspólny system uprawnień oraz wspólne repozytorium definicji raportów i analiz (z ograniczeniami dostępu na poziomie uprawnień).
System CeSAR zawiera komplet narzędzi do integracji danych z różnych źródeł, budowy i dystrybucji raportów, budowy zaawansowanych modeli analitycznych, ekonometrycznych, statystycznych, predykcyjnych oraz Data Mining.
System CeSAR jest dedykowany wyłącznie dla pracowników MRPiPS oraz WUP posiadających wymaganą licencję.
System CeSAR umożliwia realizację m.in. następujących funkcjonalności:
● Tworzenie raportów przez Użytkowników bez konieczności znajomości języka SQL, żadnego języka programowania oraz struktur tabel i relacji między tabelami w bazach źródłowych
● Integrowanie danych z różnych systemów hurtowni danych, systemów transakcyjnych, gromadzonych danych operacyjnych
● Dostęp do różnych typów źródeł danych
● Łączenie danych na jednym raporcie lub w ramach jednej analizy
● Wykonanie i publikację raportu na żądanie lub w czasie określonym w harmonogramie
● Umieszczanie dodatkowych elementów na raportach, w tym definiowanie stopki/ nagłówka raportu oraz wstawianie elementów tekstowych (opisy) i graficznych (np. symbol departamentu)
● Operowanie na danych detalicznych i zagregowanych
● Prezentowanie wyników raportów i analiz na pulpitach menedżerskich