Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy pakiet 1.0.6 oprogramowania infoKadra, w którym poza zmianami usprawniającymi oraz poprawą zgłoszonych błędów, skupiliśmy się na wprowadzeniu nowych funkcjonalności i wskaźników szczególnie istotnych dla naszych dotychczasowych Klientów.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Grodzisk Mazowiecki dodano nowy filtr "Czas pozostawania w rejestrze bezrobotnych". Filtr został dodany do wskaźników nr 1 - "Liczba rejestracji bezrobotnych", nr 2 - "Liczba wyrejestrowań bezrobotnych", nr 3 - "Liczba bezrobotnych", nr 4 - "Liczba rejestracji bezrobotnych w okresie (MPiPS)", nr 5 - "Liczba wyrejestrowań bezrobotnych (MPiPS)" oraz nr 6 - "Liczba bezrobotnych (MPiPS)".
 • W związku ze zgłoszeniami z PUP Siemianowice i PUP Grodzisk Mazowiecki dodano dla wskaźników nr 3 - "Liczba bezrobotnych" oraz nr 6 - "Liczba bezrobotnych (MPiPS)" nowe przedziały czasu: lata, kwartały, miesiące, tygodnie. Dodatkowo oba wskaźniki mają możliwość prezentowania danych za cały okres lub za koniec okresu (np. na koniec każdego miesiąca).
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Grodzisk Mazowiecki dodano nowy wskaźnik "Efektywność zajęć aktywizacyjnych w klubie pracy". Wskaźnik prezentuje informacje o stosunku liczby osób uczestniczących w zajęciach aktywizacyjnych w badanym okresie, które podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia zajęć aktywizacyjnych do całkowitej liczby osób korzystających z zajęć aktywizacyjnych w badanym okresie.
 • W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na nowe przedziały wieku (np. do 30 lat) na potrzeby analiz dotyczących programów z Europejskiego Funduszu Społecznego zgłaszanym między innymi przez PUP Grodzisk Mazowiecki, wprowadzono zmiany we wszystkich wskaźnikach zawierających filtr "Wiek". Zastąpiono go parą filtrów "Przedział wieku MPiPS" (opcje "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-59", "60-64", "65+") oraz "Przedział wieku EFS" (opcje "do 25 lat", "do 30 lat", "powyżej 50 lat", "Pozostałe").
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Tomaszów Lubelski wprowadzono automatyczne usuwanie plików tymczasowych pobieranych przez moduł zasilający w trakcie procesu aktualizacji danych.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Ostrzeszów wprowadzono zmiany w danych detalicznych wszystkich wskaźników, w których pierwotnie "Imię" i "Nazwisko" prezentowane były w jednej kolumnie. Obecnie dokonano każdorazowo rozbicia na dwie odrębne kolumny, umożliwiając łatwiejsze sortowanie danych.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Wałbrzych rozwiązano problem związany z wyświetlaniem danych filtra "Gminy" w przypadku zmiany kodu gminy.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Białogard poprawiono algorytm wskaźnika 34 - "Przynależność do związków zawodowych". Dodatkowo wprowadzono nowe kolumny danych detalicznych "Data nawiązania stosunku pracy", "Data zatrudnienia", "Data ważności umowy", "Numer umowy", "Czas trwania umowy", "Rodzaj umowy", "Data wstąpienia do organizacji" oraz "Data wystąpienia z organizacji" w celu łatwiejszej analizy danych.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Sucha Beskidzka dodano nowy wskaźnik "Płynność rynku pracy". Wskaźnik prezentuje informacje o stosunku liczby osób bezrobotnych, które podjęły pracę w danym okresie do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w danym okresie.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Mysłowice w panelu administracyjnym w sekcji "Zarządzanie usługą aktualizacji danych" dodano nową pozycję "Stan procesów". Korzystając z nowej funkcjonalności można śledzić przebieg procesów modułu zasilającego infoKadry oraz diagnozować potencjalne błędy bez konieczności przeglądania plików z logami.

Ponadto, dodane zostały nowe wskaźniki:

 • Objęcie usługami rynku pracy – Wskaźnik umożliwia analizę objęcia usługami rynku pracy, czyli stosunku liczby wizyt osoby u pośrednika lub doradcy zawodowego, liczonych od dnia rejestracji do daty końca okresu obliczeniowego (lub też daty wyrejestrowania) do długości okresu od dnia rejestracji do daty końca okresu obliczeniowego (albo daty wyrejestrowania osoby).
 • Udział wyrejestrowań z tytułu niestawiennictwa – Za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy stosunku liczby zdarzeń wyrejestrowań z tytułu niestawiennictwa do liczby wszystkich zdarzeń wyrejestrowań.
 • Koszt zatrudnienia uczestników staży – Za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy informacji o kosztach zatrudnienia uczestników staży. Przedstawiane będą zarówno informacje o całkowitym koszcie stażu wyliczanym jako suma świadczeń wypłaconych osobom bezrobotnym przebywającym na stażu (stypendiów za staż oraz ich wyrównań) i suma kwot przyznanych w wyniku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o refundację kosztów: zakwaterowania, dojazdu, badań lekarskich, opieki oraz egzaminów i licencji jak i informacje o całkowitej liczby osób bezrobotnych rozpoczynających staże zakończone w badanym okresie, które podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu.

Jednocześnie chcemy Państwa zaprosić do instalacji pakietu - proponujemy zdalną instalację aktualizacji w Państwa środowisku. W tym celu prosimy o e-mail na adres serwisu oprogramowania: serwis.infokadra@sygnity.pl wraz z informacją o systemie operacyjnym, na którym zainstalowana jest aplikacja, aktualnej wersji oprogramowania infoKadra oraz osobie do kontaktu w sprawach technicznych w celu umówienia terminu i ustalenia szczegółów instalacji.

Zachęcamy również do zgłaszania propozycji rozwoju aplikacji oraz poprawek usprawniających.

W razie pytań prosimy o kontakt na wskazany adres e-mail.
Z poważaniem,
Zespół infoKadra