Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.2. To kolejna wersja, w której dostarczamy zmiany oraz nowe wskaźniki zaprojektowane we współpracy z naszymi najbardziej zaangażowanymi Użytkownikami, zachowując wciąż pełną zgodność z systemem SyriuszStd.

 • W ramach Gwarancji dla Młodzieży dodano wskaźniki zgodne ze sprawozdaniem GdM.

  • Osoby, które powinny być objęte GdM w okresie – z filtrem Czy objęto GdM? pozwalającym na wyszukiwanie osób, które zostały objęte GdM w badanym okresie (kolumna 1) oraz osób, które powinny być objęte a nie zostały (informacja dodatkowa).

  • Osoby, które rozpoczęły zaproponowaną formę wsparcia (kolumna 3).

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza dodano nowy wskaźnik Osoby obsłużone w ramach wizyt danego dnia umożliwiający analizę danych dotyczących unikatowych osób, które zostały obsłużone przez urząd podczas wizyt w danym dniu.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza dodano nowy wskaźnik Ukończone szkoły bezrobotnych w końcu okresu dotyczący stanu bezrobotnych w końcu okresu z podziałem na ukończone szkoły (z możliwością zawężenia wyłącznie do ostatnio ukończonej szkoły).

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza dodano nowy wskaźnik Osoby niepełnosprawne w końcu okresu. Wskaźnik umożliwia analizę danych osób niepełnosprawnych w końcu okresu zgodnie z założeniami sprawozdania MPiPS-07 Dział 3.

 • Nowy wskaźnik Odpowiedzi na pytania kwestionariusza do profilowania pozwalający na analizę odpowiedzi na pytania kwestionariusza do profilowania. W zależności od potrzeb, wskaźnik pozwala na analizę w ramach wszystkich ankiet przeprowadzonych w badanym okresie lub w ramach ostatnich ankiet osób bezrobotnych w końcu okresu.

Zmiany dostarczające nowych możliwości analizy danych zostały wprowadzone również w już istniejących wskaźnikach.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Wałbrzych oraz PUP Dąbrowa Górnicza do wszystkich wskaźników efektywności, wskaźników dotyczących stanu bezrobotnych w końcu okresu oraz wskaźników odwołujących się do sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6 Dział 1 dodane zostały dwa filtry Status osoby (wszystkie) oraz Status osoby (dowolny) prezentujące informacje o statusach osób według art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Statusy w zależności od wskaźnika przeliczane są na moment zdarzenia lub koniec okresu.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Krotoszyn do wskaźnika Kontrahenci dodane zostały filtry Czas od ostatniego kontaktu oraz Pracownik realizujący ostatni kontakt. Ponadto dane detaliczne zostały rozszerzone o kolumny zawierające dodatkowe informacje na temat ostatniego kontaktu.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Krotoszyn do wskaźnika Udział w stażu dodany został nowy komponent Osoby, które przerwały staż.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźnika Wizyty niezrealizowane dodany został nowy filtr Czy wyrejestrowano?.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Augustów do wskaźnika Stopa bezrobocia (GUS) zostały wprowadzone zmiany dotyczące filtrowania danych.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźnika Średni czas obsadzenia wolnego miejsca pracy dodany został nowy filtrStatus oferty oraz nowe kolumny w danych detalicznych: Wymagania, Średni czas (stanowiska) oraz Status oferty, Numer stanowiska, Numer oferty.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźników dotyczących ofert pracy dodane zostały nowe filtry oraz kolumny w danych detalicznych: Pracownik pozyskujący ofertę, Sposób pozyskania oferty, Typ oferty.

 • Do wskaźnika Okresy zaliczane zakończone w okresie dodany został nowy filtr Status, prezentujący informację o tym czy dana osoba jest aktualnie aktywna lub nieaktywna.

 • Do wszystkich wskaźników odwołujących się do sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6 Dział 1 dodane zostały nowe filtry oraz kolumny danych detalicznych: Miejsce zamieszkania oraz Doradca klienta.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźnika Osoby realizujące IPD dodane zostały nowe filtry oraz kolumny w danych detalicznych: Doradca klienta, Czas realizacji planu (liczba dni od daty sporządzenia do końca okresu) , Profil (w dniu sporządzenia), Profil (w końcu okresu), Status (w końcu okresu).

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Grójec do wskaźników dotyczących staży dodany został nowy filtr oraz kolumna w danych detalicznych Status skierowania.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźnika Planowane działania w ramach IPD dodana została nowa kolumna w danych detalicznych Wszystkie zawody osoby.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźników: Zrealizowane wizyty orazOsoby obsłużone w ramach wizyt danego dnia dodany został nowy filtr oraz kolumna w danych detalicznych Forma kontaktu na odległość.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Szczecin do wskaźnika Kontakty z kontrahentami dodane zostały nowe kolumny w danych detalicznych NIP pracodawcy oraz REGON pracodawcy.

 • Do wskaźnika Struktura podejmowanych działań (szkolenia) dodany został nowy filtr oraz kolumna w danych detalicznych Forma szkoleń.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza dodane zostały nowe okresy względne: ostatnie 12 miesięcy i aktualny dzień.

W wersji 2.2 kontynuujemy również rozwój interfejsu aplikacji.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza wprowadzona została nowa funkcjonalność umożliwiająca eksport numerów PESEL osób prezentowanych w danych detalicznych do selekcji złożonej w systemie Syriusz STD.

 • Z poziomu panelu administracyjnego (zakładka Dodatkowe parametry aplikacji) umożliwiono personalizację następujących elementów:

  • Wartości liczbowe i procentowe na listach wyboru i wielokrotnego wyboru,

  • Większy rozmiar przycisków panelu bocznego,

  • Wyświetlanie komunikatu o wartościach niezerowych przy eksporcie do PDF.

 • Z poziomu panelu administracyjnego (zakładka Dodatkowe parametry serwera) możliwe stało się ustawienie ścieżki dostępu do zmiennej środowiskowej JAVA_HOME.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza w panelu administracyjnym w ramach wzorców wskaźników możliwa stała się zmiana typu domyślnego wykresu głównego.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Bartoszyce w panelu administracyjnym dodany został nowy moduł służący do prezentacji raportów o użytkownikach, przypisanych im rolach, uprawnieniach oraz dostępnych wskaźnikach.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza wprowadzona została nowa funkcjonalność umożliwiająca porównywanie wskaźników o różnych jednostkach wykresu głównego.

 • W związku ze zgłoszeniem z forum wprowadzona została nowa funkcjonalność w opisach wskaźników umożliwiająca za pomocą przycisku Pokaż/Ukryj szczegóły wyświetlenie pełnej definicji dla wskaźników efektywności z systemu Syriusz STD.

 • Aby usprawnić proces zapisywania wskaźników oraz dodawania ich na pulpit, wprowadzona została nowa opcja Zapisz na wybranym pulpicie.

 • W panelu bocznym aplikacji dodano link do wykazu aktywnych wskaźników.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.2 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.


Z poważaniem,
Zespół infoKadra