Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy pakiet 1.0.5 oprogramowania infoKadra, w którym poza zmianami usprawniającymi oraz poprawą zgłoszonych błędów wprowadziliśmy nowe wzorce wskaźników efektywności oraz danych statystycznych.

Nowe wskaźniki:

 • Nieskuteczna aktywizacja z zastosowaniem staży – wskaźnik, który poddaje analizie stosunek liczby osób bezrobotnych rozpoczynających staże zakończone w badanym okresie, które nie podjęły pracy w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu do liczby osób bezrobotnych rozpoczynających staże zakończone w badanym okresie.
 • Struktura podejmowanych działań (staże) – za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy stosunku liczby osób rozpoczynających staże w badanym okresie do liczby zrealizowanych wsparć ze wszystkich rodzajów form aktywnej pomocy.
 • Udział osób długotrwale bezrobotnych w stażach – za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy stosunku liczby osób długotrwale bezrobotnych rozpoczynających staże w badanym okresie do liczby osób bezrobotnych rozpoczynających staże, które rozpoczęły, ale niekoniecznie ukończyły, staże w badanym okresie i które w momencie rozpoczęcia stażu posiadały status osoby bezrobotnej.
 • Efektywność dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej – za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy udziału liczby osób, które podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie i kontynuowały ją przez 12 miesięcy w liczbie osób, które podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie.
 • Nieskuteczna aktywizacja z zastosowaniem dotacji – wskaźnik, który poddaje analizie liczbę osób, które otrzymały dotację i podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie, lecz przerwały ją w ciągu 12 miesięcy, w porównaniu do liczby osób, które otrzymały dotację i podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie.
 • Udział osób długotrwale bezrobotnych w dotacji – wskaźnik, który poddaje analizie stosunek liczby osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały dotację i podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie do liczby osób, które otrzymały dotację i podjęły działalność gospodarczą w badanym okresie.
 • Średni czas reakcji PUP – za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy stosunku liczby dni jakie upłynęły od daty rejestracji do daty podjęcia działania, lub dla bezrobotnych w stosunku do których nie podjęto działań - liczby dni od daty rejestracji do daty wyrejestrowania lub daty końca okresu obliczeniowego do liczby bezrobotnych zakwalifikowanych do wskaźnika.
 • Wykorzystanie pracy niesubsydiowanej – za pomocą wskaźnika użytkownik będzie miał możliwość analizy udziału liczby bezrobotnych, którym przedstawiono ofertę pracy niesubsydiowanej w liczbie osób zakwalifikowanych do wskaźnika.
 • Struktura podejmowanych działań (szkolenia) – wskaźnik będzie dawał użytkownikowi możliwość analizy stosunku liczby osób rozpoczynających szkolenia w badanym okresie do liczby zrealizowanych wsparć ze wszystkich rodzajów form aktywnej pomocy.
 • Udział osób długotrwale bezrobotnych w szkoleniach – wskaźnik, który przedstawia stosunek liczby osób długotrwale bezrobotnych rozpoczynających szkolenia w badanym okresie do całościowej liczby osób.
 • Efektywność staży – Za pomocą wskaźników użytkownik będzie miał możliwość analizy udziału liczby osób bezrobotnych rozpoczynających staże zakończone w badanym okresie, które podjęły pracę w ciągu 3 miesięcy od zakończenia stażu w całkowitej liczbie osób bezrobotnych rozpoczynających staże zakończone w badanym okresie.
 • Efektywność staży (uwzględnione niestawiennictwo) – efektywność staży zgodnie z powyższą definicją z uwzględnieniem wyrejestrowań z powodu niestawiennictwa lub braku gotowości do podjęcia pracy.
 • Osoby objęte IPD – w miejsce dotychczasowego wskaźnika wprowadziliśmy cztery nowe wskaźniki pozwalające na dokładniejszą analizę zagadnienia zgodnie z algorytmami wykorzystywanymi w systemie Syriusz Std:
  • Przygotowane IPD,
  • Zakończone realizacje IPD,
  • Przerwane realizacje IPD,
  • Osoby realizujące IPD.

Dodatkowo, w wersji 1.0.5 oprogramowania infoKadra dodaliśmy funkcjonalność związaną z eksportem danych detalicznych bezpośrednio do plików w formacie XLS oraz zgodnie z zapowiedzią rozwinęliśmy dodany w poprzedniej wersji prototyp funkcjonalności prezentowania danych statystycznych na mapach z podziałem terytorialnym. Moduł został rozbudowany w następujący sposób:

 • Dodano możliwość eksportu map do plików graficznych.
 • Dodano możliwość eksportu map do plików PDF.
 • Dodano możliwość eksportu map do formatu SVG.
 • Dodano możliwość personalizacji map. Do mapy można przypisać teraz jeden z dostępnych motywów kolorów. Można również edytować istniejące motywy, usuwać je i tworzyć nowe.
 • Mapy zostały wzbogacone o legendę (zarówno w aplikacji jak i w eksportowanych plikach).
 • Dodano mechanizmy i struktury umożliwiające przechowywanie informacji o mapach (np. styl, obszar wyświetlany po załadowaniu) dla zapisanych wskaźników.
 • Dodano możliwość eksportowania map bez konieczności wcześniejszego ładowania wskaźnika (np. z poziomu drzewa).

Jednocześnie chcemy Państwa zaprosić do instalacji pakietu - proponujemy zdalną instalację aktualizacji w Państwa środowisku. W tym celu prosimy o e-mail na adres serwisu oprogramowania:serwis.infokadra@sygnity.pl wraz informacją o systemie operacyjnym, na którym zainstalowana jest aplikacja aktualnej wersji oprogramowania infoKadra oraz osobie kontaktowej w sprawach technicznych w celu umówienia terminu i ustalenia szczegółów instalacji.

W razie pytań prosimy o kontakt na wskazany adres e-mail.
Z poważaniem,
Zespół infoKadra