Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy pracę nad nową wersją oprogramowania infoKadra2.1. Po zapewnieniu w poprzedniej wersji całkowitej zgodności z systemem SyriuszStd, mogliśmy skupić się głównie na dostarczeniu wartości dodanej.
Efektem tych prac jest szereg nowych wskaźników – zrealizowanych przy współpracy najbardziej zaangażowanymi z naszych dotychczasowych Użytkowników oraz jako odpowiedź na część zgłoszeń przekazanych przez zespół Helpdesk systemu SyriuszStd.

 • Bezrobotni zarejestrowani w okresie, którzy powinni zostać objęci Gwarancją dla Młodzieży – wskaźnik umożliwia analizę danych dotyczących osób, które powinny zostać objęte Gwarancją dla Młodzieży. W oparciu o wskaźnik możliwe jest zarówno wypełnianie wymaganych zestawień jak i prowadzenie bieżących działań kontrolnych w celu wyszukiwania osób, które powinny zostać objęte GdM, a nie przedstawiono im jeszcze propozycji.
 • Grupa wskaźników odnoszących się do sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 6 Dział 1 – wszystkie wskaźniki zawierają dane detaliczne dotyczące osób wykazywanych w wybranych komórkach sprawozdania, a standardowy zestaw filtrów rozszerzono o możliwość analizy efektywności zatrudnieniowej pod kątem programu.
 • Grupa wskaźników implementujących algorytmy stosowane do pomiaru efektywności w systemie CeSAR – wskaźniki dotyczą Interwencji A1 - A6 oraz analiz B1 - B6 i dla każdego z wybranych przypadków zawierają zestaw danych detalicznych.
 • Badania kwestionariuszem do profilowania – zgłoszenia z PUP Wałbrzych i PUP Dąbrowa Górnicza – wskaźnik prezentuje analizę danych historycznych dotyczących profilowania (ilość przeprowadzonych badań z podziałem na pracowników w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym).
 • Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na ulice – zgłoszenia z PUP Sosnowiec i PUP w Dąbrowa Górnicza – wskaźnik umożliwia analizę danych dotyczących liczby bezrobotnych w końcu okresu z podziałem na ulice, kody pocztowe oraz dzielnice.
 • Bezrobotni, którzy w ciągu 12 miesięcy ukończyli szkoły – zgłoszenia z PUP Krotoszyn i PUP Dąbrowa Górnicza – wskaźnik umożliwia analizę stanu bezrobotnych w końcu okresu ograniczając się wyłącznie do podzbioru osób, które ukończyły szkoły w przeciągu 12 miesięcy od końca badanego okresu.
 • Wybrane działania pracowników – wskaźnik umożliwia kompleksową analizę wybranych działań pracowników w badanych okresach czasu.
 • Planowane działania w ramach IPD – zgłoszenie z PUP Dąbrowa Górnicza – wskaźnik umożliwia analizę działań w ramach Indywidualnych planów działania zaplanowanych w badanym okresie.
 • Obłożenie doradców klienta – zgłoszenie z PUP Dąbrowa Górnicza – wskaźnik umożliwia analizę aktualnego obłożenia doradców klienta.
 • Propozycje złożone podczas wizyty – wskaźnik daje możliwość globalnej analizy propozycji złożonych w wybranym okresie.
 • Średni czas pozostawania w rejestrze bezrobotnych w końcu okresu – wskaźnik pozwala na analizę średniego czasu pozostawania bezrobotnych w rejestrze z podziałem na różne aspekty - m. in. płeć, przedział wieku, profil, wykształcenie.
 • Zawody bezrobotnych w końcu okresu – wskaźnik umożliwia analizę puli kwalifikacji związanych z zawodami odnoszącej się do osób bezrobotnych w końcu badanego okresu.
 • Bezrobotni według stanu w końcu okresu z podziałem na zawody – wskaźnik umożliwia rozbudowaną analizę stanu bezrobotnych w końcu okresu w oparciu o kryteria związane z ich zawodami (wyuczony, wykonywany, do wyuczenia, do wykonywania).
 • Ukończone szkoły w okresie – wskaźnik umożliwia analizę danych odnośnie szkół ukończonych w wybranym okresie. Wskaźnik zawiera filtry dotyczące m. in. miejscowości, kierunku kształcenia, danych szkoły oraz absolwenta.
 • Okresy zaliczane zakończone w okresie – wskaźnik przedstawia analizę informacji o okresach zaliczanych zakończonych w badanym okresie. Filtry dotyczą m. in. rodzaju okresu, formy zwolnienia, kodu PKD ostatniego pracodawcy.
 • Osoby skierowane na oferty pracy zgłoszone w okresie – wskaźnik umożliwia zarówno analizę informacji o osobach skierowanych na wybrane oferty pracy zgłoszone w badanym okresie jak i wyszukiwanie ofert na które nikt nie został skierowany.
 • Średni czas profilowania – zgłoszenie z PUP Dąbrowa Górnicza – wskaźnik umożliwia analizę średniego czasu badania kwestionariuszem do profilowania.

Zmiany dostarczające nowych możliwości analizy danych zostały wprowadzone również w już istniejących wskaźnikach.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Augustów do wszystkich wskaźników implementujących algorytmy Wskaźników efektywności z modułu Sprawozdawczości Lokalnej systemu SyriuszStd wprowadzono filtr Kod programu.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźników: Bezrobotni zarejestrowani w okresie, Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie oraz Bezrobotni według stanu w końcu okresu dodany został nowy filtr Staż pracy.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźnika Wizyty planowe dodane zostały nowe filtry Forma kontaktu na odległość oraz Zgoda na inne formy kontaktu.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Kamienna Góra wprowadzono globalne zmiany w filtrze Czas pozostawania bez pracy doprowadzając do pełnej zgodności z algorytmem sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 1.
 • Do wskaźników Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w okresie oraz Bezrobotni według stanu w końcu okresu dodany został nowy filtr Profil umożliwiający analizę osób bezrobotnych pod kątem profilu w końcu okresu lub na dzień wyrejestrowania.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Sochaczew i PUP Dąbrowa Górnicza do wskaźnika Bezrobotni według stanu w końcu okresu dodano nowy filtr Osoba niepełnosprawna . W połączeniu z nowym filtrem Profil oraz zmianami w filtrze Czas pozostawania bez pracy możliwe stało się błyskawiczne wyszukiwanie osób pod program PO WER.
 • Do wskaźników Liczba wolnych miejsc pracy w końcu okresu i Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy dodany został nowy filtr Miejsca dla niepełnosprawnych.
 • Do wskaźnika Liczba zgłoszonych ofert pracy dodany został filtr Sposób dostarczenia dokumentu.
 • Do wskaźnika Profilowanie dodany został nowy filtr Na stażu / szkoleniu / przygotowaniu zawodowym umożliwiający wyłączenie osób przebywających na stażu, szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym. Dodatkowo, w danych detalicznych dodane zostały nowe kolumny: Czas profilowania w minutach, Data najbliższej wizyty.
 • Do wskaźników Skierowania i Skierowania niewykorzystane dodany został nowy filtr Typ prac okresowych.
 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Dąbrowa Górnicza dla wszystkich wskaźników z kategorii Oferty pracy w danych detalicznych dodane zostały nowe kolumny: NIP, REGON i Nazwa pracodawcy.

Chociaż większość nowości w wersji 2.1 dotyczy bezpośrednio kwestii merytorycznych, interfejs aplikacji został również rozbudowany o pewne udogodnienia.

 • W związku ze zgłoszeniem z PUP Wałbrzych na potrzeby łatwiejszego zliczania elementów danego filtra w ujęciu tabelarycznym wprowadzona została nowa kolumna liczba porządkowa.
 • Z poziomu panelu administracyjnego (zakładka Dodatkowe parametry aplikacji ) możliwa stała się personalizacja następujących elementów:
  • Liczba filtrów wyświetlanych w jednym wierszu,
  • Rozmiar wartości liczbowych na eksportowanej mapie,
  • Wartości procentowe na wykresach kołowych.
 • W panelu eksportu (PDF, Pliki graficzne) dodana została nowa opcja Zaznacz/Odznacz wszystkie filtry, usprawniająca proces eksportu.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do instalacji pakietu - instrukcje dotyczące aktualizacji do wersji 2.1 zostaną przesłane drogą elektroniczną do wszystkich naszych dotychczasowych Użytkowników.

W przypadku posiadania usługi SaaS dla infoKadry, aktualizacja zostanie wykonana przez zespół Sygnity.

Jeśli nie otrzymali Państwo jeszcze instrukcji lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące kwestii technicznych lub merytorycznych, prosimy o kontakt pod adresem serwis.infokadra@sygnity.pl

Zachęcamy również do zgłaszania dalszych propozycji rozwoju aplikacji.

Z poważaniem,
Zespół infoKadra