Współczesne otoczenie społeczno-gospodarcze wymusza na administracji samorządowej konieczność błyskawicznego podejmowania wielu decyzji. Podstawą dla tych decyzji jest analiza rozproszonych i coraz bardziej rozbudowanych informacji. Informacje te są gromadzone i przetwarzane przez szereg systemów informatycznych funkcjonujących na terenie powiatu. Informatyczne systemy dziedzinowe były wdrażane na przestrzeni wielu lat przez poszczególne jednostki administracyjne. Systemy te koncentrują się na obsłudze merytorycznej działalności wyłącznie danej jednostki. W ostatnim czasie nastąpił znaczny wzrost kompetencji administracji samorządowej i konieczne stało się wykorzystywanie zarówno danych gromadzonych w systemie dziedzinowym danej jednostki, jak również informacji z systemów zewnętrznych.

Jednocześnie dla osób zarządzających miastem kluczowy stał się płynny, szybki i bezpieczny dostęp do aktualnej i odpowiednio zaprezentowanej informacji o obywatelach, działaniach urzędów i wydatkowanych środkach. Równie ważną potrzebą związaną z rozwojem jakości usług świadczonych przez administrację, która w ostatnich latach ma coraz większe znaczenie, jest zwiększenie dostępności urzędów.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom zainicjowano działania zmierzające do powstania narzędzia, którego zadaniem byłoby błyskawiczne udostępnianie uprawnionym organom informacji gromadzonych przez poszczególne jednostki administracyjne i jednocześnie pozwalające na zainicjowanie kontaktu z urzędem bez konieczności wizyty. Rozwiązanie to nazwane zostało Samorządową Elektroniczną Platformą Informacyjną.

Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna działa już w ponad 300 powiatach, integrując: Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Świadczenia Rodzinne, Urzędy Miasta i wiele innych jednostek samorządowych.

Platforma SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające podmiotom administracji publicznej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji.

SEPI umożliwia między innymi:

a) składanie wniosków i zaświadczeń podpisywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
b) wymianę danych pomiędzy:
- Urzędem Pracy użytkującym oprogramowanie SyriuszStd,.
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej użytkującym oprogramowanie Pomost Std lub inne oprogramowanie do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej posiadające świadectwo zgodności i możliwość komunikacji z platformą;
- Referatem Świadczeń Rodzinnych pracującym w systemie SR lub innym oprogramowaniem do realizacji zadań z świadczeń rodzinnych posiadającym świadectwo zgodności i możliwość komunikacji z platformą
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Urzędem Miasta lub Gminy obsługującym dodatki mieszkaniowe z wykorzystaniem oprogramowania DM i stypendia szkolne w oparciu o aplikację ST,
c) komunikację z systemem Ewidencji Ludności (dzięki zastosowaniu wymiany danych w oparciu o standard eksportu danych do TBD, rozwiązanie to, jest niezależne od producenta oprogramowania do Ewidencji Ludności),
d) komunikację z Urzędem Stanu Cywilnego (działającym w systemie autorstwa firmy Technika).