Szkolenie - Przygotowanie i przesył danych do SL2014 ze wsparć realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej

W związku z koniecznością rozliczania realizowanych przez powiatowe urzędy pracy projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z wykorzystaniem Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014 przygotowaliśmy szkolenie dotyczące wykorzystania nowych funkcji w Oprogramowaniu SyriuszStd umożliwiających gromadzenie i przesył danych dotyczących uczestników projektu i poniesionych wydatków ze wsparć realizowanych w ramach Tarczy Antykryzysowej do SL2014.

COVID-19 – grupowe rozliczanie pożyczek oraz przygotowanie danych o udzielonej pomocy publicznej i wysyłka do SHRIMP

Mając na uwadze zbliżający się termin rozpoczęcia obsługi umorzeń pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w aktualizacji 2.0.52.0 oprogramowania SyriuszStd zostało wprowadzonych szereg zmian pozwalających uprościć i zautomatyzować proces weryfikacji przedsiębiorców pod kątem spełnienia warunków do zakwalifikowania pożyczki do umorzenia. W ramach oferowanego Państwu szkolenia pokażemy jak sprawnie przeprowadzić proces weryfikacji, umorzeń i obsługi należności dla dużej liczby udzielonych pożyczek. Proces ten zostanie omówiony zarówno od strony obsługi merytorycznej, jak i finansowo-księgowej.

Szkolenie zdalne - Automatyzacja w obsłudze wniosków COVID 19 oraz raportowanie na potrzeby kierownictwa i władz

Z każdą kolejną wersją oprogramowania SyriuszStd staramy się dostarczać zmiany, które pozwolą Państwu usprawnić proces obsługi wniosków COVID 19. Zdajemy sobie sprawę, jak dużą pracę wykonują powiatowe urzędy pracy w ich obsłudze. Najnowsze zmiany dostarczone wraz z wersją 2.0.51.2E pozwolą Państwu zautomatyzować szereg czynności związanych z weryfikacją poprawności wniosku i dalszą obsługą beneficjenta. Równie ważnym tematem jest wciąż raportowanie na potrzeby kierownictwa i władz.

Szkolenie zdalne - Usprawnienia we wprowadzaniu wniosków COVID 19. Raportowanie na potrzeby kierownictwa i władz

W obliczu pandemii wirusa SARS-CoV-2 powiatowe urzędy pracy pracują na pełnych obrotach. Na zlecenie MRPiPS stale wprowadzane są zmiany w obsłudze wniosków wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej. Te zmiany chcemy w pigułce przedstawić Państwu na szkoleniu on-line pt. "Usprawnienia we wprowadzaniu wniosków COVID 19. Raportowanie na potrzeby kierownictwa i władz”.
Szkolenie prowadzone będzie w trybie zdalnym i tylko wariancie grupowym - z możliwością podłączenia jednej stacji roboczej z urzędu, bez ograniczenia liczby osób biorących w nim udział.

Szkolenie zdalne - Sprawozdawczość COVID-19

W związku z koniecznością złożenia sprawozdań COVID-19 oraz biorąc pod uwagę najnowsze zmiany w oprogramowaniu SyriuszStd w tym zakresie, przygotowaliśmy dla Państwa nowe szkolenie. Zebraliśmy wszystkie możliwe zagadnienia z zakresu sprawozdawczości COVID-19, które ułatwią przygotowanie sprawozdań i rozwieją Państwa wątpliwości wokół nich.
Przewidziany został również czas na omówienie ostatnich zmian w oprogramowaniu SyriuszStd, związanych z obsługą tarczy antykryzysowej.
Więcej informacji znajduje sie w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie zdalne - Obsługa nowych form wsparcia kierowanych do przedsiębiorców i pracodawców związanych ze zwalczaniem skutków wystąpienia COVID-19 (tarcza antykryzysowa)

W ramach uchwalonego programu „tarczy antykryzysowej” trafiły do Państwa nowe narzędzia wsparcia przedsiębiorców i pracodawców w Polsce. W związku z zaistniałą sytuacją oraz zmianami związanymi z obsługą refundacji, w najbliższym czasie przeprowadzimy cykl szkoleń zdalnych z tego zakresu. Przedmiotem szkolenia będzie obsługa zarówno merytoryczna jak i finansowa składanych wniosków.
Więcej informacji znajduje się w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie zdalne - Usługa ZUS U4 - weryfikacja danych niezbędnych do obliczenia sprawozdania MRPiPS-02 - Załącznik 1 za 2019 rok

Mając na uwadze rosnące potrzeby przygotowaliśmy dla Państwa zdalne szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych narzędzi i funkcji do weryfikacji danych zgromadzonych w Oprogramowaniu SyriuszStd. Zwrócimy uwagę na sposoby obliczania kluczowych wartości obrazujących efektywność form aktywizacji w ramach sprawozdań statystycznych. Wiedza ta pozwoli Państwu na szczegółową weryfikację prawidłowości procesu rejestracji niezbędnych danych.
Więcej szczegółów znajduje sie w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie zdalne - Obsługa klienta bez bezpośredniego kontaktu z urzędem poprzez portal praca.gov.pl

W związku z zaistniałą sytuacją i zgłaszanymi przez Państwa potrzebami, w najbliższym czasie przeprowadzimy cykl szkoleń zdalnych z platformy praca.gov.pl, umożliwiającej zdalną obsługę klienta urzędu.
Szkolenie pozwoli uporządkować i poszerzyć wiedzę z zakresu obsługi zdalnej rejestracji bezrobotnego. Jest to również doskonała okazja do pozyskania kompletnej wiedzy z przedmiotowego zakresu przez osoby oddelegowane do nowych zadań związanych z obsługą tych wniosków. Więcej informacji znajduje się w załączonych plikach. Zapraszamy

Szkolenie: Wykorzystanie funkcji oprogramowania SyriuszStd do sporządzania korekt list wypłat i deklaracji rozliczeniowych ZUS – analiza rzeczywistych przypadków użycia.

W związku z licznie pojawiającymi się pytaniami związanymi z obsługą różnorodnych, często skomplikowanych przypadków korygowania wypłat świadczeń dla klientów powiatowych urzędów pracy oferujemy Państwu szkolenie z zaawansowanej obsługi funkcji dostępnych w komponencie Formalna Obsługa Beneficjenta w oprogramowaniu SyriuszStd. Szczególny nacisk położony zostanie na omówieniu procesu przygotowywania korekt nienależnie pobranych świadczeń, przedawnień niepobranych świadczeń, spadków i zmian w wysokości przyznanych świadczeń.

Obsługa komponentu Zatrudnienie Cudzoziemców w praktyce. Komunikacja elektroniczna z wnioskodawcą, definiowanie raportów, zastosowanie nowych funkcji i zmian wprowadzonych w oprogramowaniu SyriuszStd.

W związku z rosnącym zainteresowaniem wdrażaniem pełnej obsługi elektronicznej wniosków składanych do urzędów pracy w obszarze zatrudnienia cudzoziemców przygotowaliśmy dla Państwa jednodniowe szkolenie, które pozwoli zdobyć wiedzę z zakresu dostępnych funkcji w ramach komponentu Zatrudnienie Cudzoziemców oraz w module praca.gov.pl. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy mogące wystąpić w trakcie rejestracji oraz weryfikacji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i wniosków na

Strony

Subscribe to RSS - Szkolenia dla SyriuszStd