Oprogramowanie aplikacyjne WUP-Viator to dedykowany system teleinformatyczny wspomagający w sposób kompleksowy realizację statutowych zadań wojewódzkich urzędów pracy. System integruje dane, obszary działalności oraz procesy realizowane w wojewódzkich urzędach pracy. WUP-Viator stanowi uzupełnienie oprogramowania aplikacyjnego SyriuszStd w obszarze publicznych służb zatrudnienia na szczeblu wojewódzkim. Jest to jednorodne oprogramowanie, które zostało wykonane wg wymagań technologicznych określonych przez specjalistów Departamentu Informatyki MPiPS. WUP-Viator zastąpił zróżnicowane rozwiązania stosowane dotychczas w wojewódzkich urzędach pracy.

Oprócz realizacji zadań na szczeblu wojewódzkim, WUP-Viator wspiera dział koordynacji MPiPS. Na poziomie centralnym agreguje dane generowane w wojewódzkich urzędach pracy oraz umożliwia komunikację z instytucjami zagranicznymi za pomocą dokumentów generowanych w ramach Systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI)

Zadania Oprogramowania aplikacyjnego WUP-Viator

Oprogramowanie aplikacyjne WUP-Viator stanowi podstawowe narzędzie informatyczne dla wojewódzkich urzędów pracy wspomagające realizację zadań związanych z promocją zatrudnienia i łagodzeniem skutków bezrobocia zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. System składa się z następujących, ściśle powiązanych ze sobą komponentów, m.in.:

 1. „Koordynacja Systemów Zabezpieczenia Społecznego”;
 2. „Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej”;
 3. „Pośrednictwo Pracy i Realizacja Zadań EURES”;
 4. „Szkolenia dla Pracowników”
 5. „Sprawozdawczość Lokalna”;
 6. „Administracja Lokalna”.

Głównymi zadaniami aplikacji WUP-Viator jest informatyczne wsparcie procesu decyzyjnego oraz realizacja świadczeń i usług na rzecz beneficjentów Publicznych Służb Zatrudnienia w pełnym zakresie, realizowanym przez wojewódzkie urzędy pracy, również z uwzględnieniem obsługi sprawozdawczości oraz wymiany danych (informacji) z innymi podmiotami.

Aplikacja WUP-Viator wspiera procesy zachodzące w WUP w zakresie, m.in.:

 1. zadań związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego,
 2. procedury decyzyjnej poprzez zastosowanie odpowiednich algorytmów w aplikacji wspomagającej użytkownika w wydaniu decyzji,
 3. wymiany niezbędnych danych o beneficjencie PSZ pomiędzy WUP a systemami informatycznymi instytucji takich jak np. powiatowe urzędy pracy,
 4. zadań związanych z pośrednictwem pracy i zadaniami EURES,
 5. zadań związanych z poradnictwem zawodowym i informacją zawodową,
 6. zadań związanych z realizacją usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 7. zadań związanych z realizacją szkoleń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 8. obsługi sprawozdawczości związanej z programem badań statystycznych statystyki publicznej,
 9. integracji z systemem elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI).

Skala zastosowania administracyjnego
WUP-Viator jest wykorzystywany przez:

 1. ok. 900 osób – pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz pracowników działu koordynacji MPIPS
 2. 16 wojewódzkich urzędów pracy wraz z ich filiami – łącznie około 50 placówek.
 3. Dział Koordynacji MPIPS

Stopień złożoności technicznej systemu
Stopień złożoności technicznej systemu prezentują następujące dane:

 1. liczba formatek interfejsu – ponad 500;
 2. liczba dedykowanych raportów generowanych przez WUP-Viator – ponad 100;
 3. liczba plików z których składa się WUP-Viator – ponad 3.000;
 4. liczba pól bazy danych – ponad 2.200;
 5. liczba linii kodu – ponad 1,1 mln.

WUP-Viator jest system interoperacyjnym, umożliwiającym bezpieczną wymianę danych zarówno z innymi aplikacjami obszaru PSZ, jak i z narzędziami wykorzystywanymi przez inne resorty/ podmioty. W szczególności WUP-Viator komunikuje się z Aplikacją Centralną (AC) wymieniając dane o osobach bezrobotnych i poszukujących pracy oraz umożliwia komunikację z urzędami zagranicznymi za pomocą dokumentów EESSI (poprzez MPiPS). WUP-Viator, dzięki wykorzystaniu usług internetowych (web service), udostępnianych w ramach komunikacji z AC, zapewnia urzędom dostęp do danych osób fizycznych zgromadzonych w rejestrze PESEL, przez co zwiększa się jakość danych oraz usprawnia proces ich wprowadzania, a także ogranicza się skala nadużyć związanych z pobieraniem nienależnych świadczeń (tj. wypłacanych na rzecz osób nieżyjących lub nieposiadających obywatelstwa polskiego). WUP-Viator usprawnia ponadto wymianę danych z GUS (zestawienia statystyczne). System jest także przygotowany do obsługi m.in..: korespondencji otrzymywanej/ przekazywanej do systemów obiegu dokumentów, elektronicznych skrzynek podawczych i platform komunikacyjnych urzędów.

WUP-Viator jest systemem centralnym i został wdrożony przez wszystkie wojewódzkie urzędy pracy w Polsce. Wdrożenie przebiegało bez większych problemów. WUP-Viator jest oprogramowaniem zgodnym ze współczesnymi standardami technologicznymi.