W obszarze zabezpieczenia społecznego obejmującego pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, posiadamy następujące produkty, wspomagające zadania wykonywane przez pracowników jednostek organizacyjnych zabezpieczenia społecznego i jednostek samorządu terytorialnego:

  • System POMOST Std dla obszaru pomocy społecznej
  • Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń SR, FA, ST, DM, SW, DS, DC dla obszarów: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych, świadczenia „Dobry start” i dopłat do czynszów
  • Aplikacja Wsparcie Rodziny dla obszaru wsparcia rodziny
  • Aplikacja Piecza Zastępcza dla obszaru pieczy zastępczej
  • Aplikacja Zespoły Interdyscyplinarne dla obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Aplikacja Karta Polaka dla obszaru pomocy osobom osiedlającym się w Polsce, które posiadają Kartę Polaka.

Używając naszych aplikacji jednostki organizacyjne zabezpieczenia społecznego uzyskują możliwość optymalizacji swoich działań między innymi poprzez automatyzację procesu wydawania decyzji, podpowiedzi wysokości przyznawanych świadczeń, kontrolę i raportowanie stanu realizacji zadań czy wymianę danych z innymi systemami zewnętrznymi, w tym również
innych producentów.

Doświadczenia wynikające z naszej współpracy z wieloma jednostkami (około 2 tys. jednostek używających systemu POMOST Std, ponad 1,4 tys. jednostek korzystających z Oprogramowania SR/FA/ST/DM/SW/DS/DC) spowodowały, że oferowane przez nas produkty, są elastyczne i umożliwiają taką konfigurację i parametryzację, by sprostać różnorodnym wymaganiom stawianym przez jednostki zatrudniające wielu pracowników i posiadających swoje charakterystyczne procedury obsługi spraw, jak i umożliwić łatwą i prostą obsługę tam gdzie jest to priorytetem.

Staramy się, aby dostarczane Państwu produkty powstawały w oparciu o nowoczesne technologie, w tym między innymi o technologię trójwarstwową, i jednocześnie wykorzystywały rozwiązania opensource'owe jak np. nieodpłatna baza danych w standardzie SQL Firebird, dzięki czemu nie jest konieczny zakup dodatkowych licencji.

Tworzone przez nas systemy i aplikacje są na bieżąco aktualizowane w związku ze zmieniającym się stanem prawnym, wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także stale rozwijane w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez użytkowników za pośrednictwem serwisu.