W obszarze zabezpieczenia społecznego obejmującego pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, stypendia, dodatki mieszkaniowe i energetyczne oraz wsparcie rodziny i pieczę zastępczą, posiadamy następujące produkty, wspomagające zadania wykonywane przez pracowników jednostek organizacyjnych zabezpieczenia społecznego i jednostek samorządu terytorialnego:

  • System POMOST Std dla obszaru pomocy społecznej
  • Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń SR, FA, ST, DM dla obszarów świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, stypendiów i dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych
  • Aplikacja Wsparcie Rodziny i Piecza Zastępcza (WRiPZ) dla obszaru wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
  • Aplikacja Zespoły Interdyscyplinarne dla obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Używając naszych aplikacji jednostki organizacyjne zabezpieczenia społecznego uzyskują możliwość optymalizacji swoich działań między innymi poprzez automatyzację procesu wydawania decyzji, podpowiedzi wysokości przyznawanych świadczeń, kontrolę i raportowanie stanu realizacji zadań czy wymianę danych z innymi systemami zewnętrznymi, w tym również innych producentów.
Doświadczenia wynikające z naszej współpracy z wieloma jednostkami (ponad 2 tys. jednostek używających systemu POMOST Std, ponad 1,4 tys. jednostek korzystających z Oprogramowania SR/FA/ST/DM) spowodowały, że oferowane przez nas produkty, są elastyczne i umożliwiają taką konfigurację i parametryzację, by sprostać różnorodnym wymaganiom stawianym przez jednostki zatrudniające wielu pracowników i posiadających swoje charakterystyczne procedury obsługi spraw, jak i umożliwić łatwą i prostą obsługę tam gdzie jest to priorytetem.
Staramy się, aby dostarczane Państwu produkty powstawały w oparciu o nowoczesne technologie, w tym między innymi o technologię trójwarstwową, i jednocześnie wykorzystywały rozwiązania opensourcowe jak np. nieodpłatna baza danych w standardzie SQL Firebird, dzięki czemu nie jest konieczny zakup dodatkowych licencji.
Tworzone przez nas systemy i aplikacje są na bieżąco aktualizowane w związku ze zmieniającym się stanem prawnym, wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, a także stale rozwijane w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez użytkowników za pośrednictwem serwisu.