O systemie

 

 

Oprogramowanie Czyste Powietrze (CP) jest systemem informatycznym przeznaczonym dla Jednostek Samorządu Terytorialnego i ma na celu wspomaganie pracowników Urzędów Gmin w realizacji zadań wynikających z Ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, która określa zadania powierzone Jednostkom Samorządu Terytorialnego w ramach Programu „Czyste powietrze”.
Zadaniem Oprogramowania CP jest obsługa rejestracji żądań wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego i przetwarzania danych związanych z procesem wydawania zaświadczeń oraz monitorowanie stanu realizacji zadań.

Oprogramowanie CP wspiera Użytkowników:
  • w procesie rejestracji żądań/wniosków o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego
  • w procesie weryfikacji danych o dochodach osoby wnioskującej i jej członków gospodarstwa domowego w systemach zewnętrznych CSIZS Emp@tia (w systemie informatycznym Ministerstwa Finansów oraz ZUS), niezbędnych do wydania zaświadczenia
  • w procesie automatycznego tworzenia zaświadczenia w oparciu o dane wprowadzone we wniosku i dochody wyliczone zgodnie z zasadą stosowaną dla wniosków o świadczenia rodzinne
  • w procesie tworzenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
  • w procesie innego sposobu załatwienia wniosku niż wydanie zaświadczenia lub postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.
  • w procesie obsługi zażaleń
  • w procesie obsługi metryk
  • przy tworzeniu korespondencji z klientem jak i dowolnymi instytucjami
  • w konfigurowaniu szablonu wydruku zaświadczenia oraz szablonu wydruku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia
  • w raportowaniu realizacji zadań poprzez możliwość wykonania różnego rodzaju raportów, w tym raportów wykazujących liczbę wydanych w zadanym okresie zaświadczeń lub postanowień o odmowie wydania zaświadczenia dot. gospodarstw jednoosobowych lub wieloosobowych.

Bezpieczeństwo danych
Oprogramowanie Czyste Powietrze (CP) zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).