O systemie

 

 

Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) jest przeznaczone dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Zadaniem oprogramowania SR jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych, windykacji świadczeń nienależnie pobranych oraz monitorowania stanu realizacji zadań. Zarejestrowane dane wykorzystywane są w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Oprogramowanie SR wspiera użytkowników:
 • w procesie rejestracji wniosków
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie obsługi wniosków złożonych za pośrednictwem Portalu Emp@tia
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku i zweryfikowane na zgodność z obowiązującymi przepisami
 • w procesie wstrzymywania i wznawiania realizacji świadczeń
 • w procesie odwoławczym
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
 • w procesie wyliczania odsetek
 • w procesie obsługi metryk
 • przy tworzeniu korespondencji z klientem jak i dowolnymi instytucjami
 • przy generowaniu list wypłat dla beneficjentów i instytucji
 • przy realizacji wypłat rzeczowych, przelewów elektronicznych i obsłudze kart przedpłaconych
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe
 • poprzez wyliczanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych z możliwością analizy danych w nich zawartych
 • poprzez szybki i łatwy dostęp do danych zgromadzonych w systemie
 • poprzez bieżąco prowadzoną adaptację systemu do zmian prawnych, aktualnego „Opisu systemu obszaru Świadczenia Rodzinne” oraz do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników
 • w procesie tworzenia zbioru centralnego
 • w raportowaniu realizacji zadań poprzez możliwość wykonania różnego rodzaju analiz i raportów
 • w procesie weryfikacji grupowych
 • w realizacji zadań dzięki współpracy z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego), między innymi poprzez: elektroniczną wymianą dokumentów za pośrednictwem PIU czy też weryfikacją danych beneficjenta w systemach zewnętrznych np. ZUS, KRUS, Ministerstwa Finansów, EKSMOoN, NFZ czy PESEL,
 • w procesie komunikacji Organu Właściwego z Wojewodą w sprawie koordynacji poprzez elektroniczną wymianę dokumentów.
Oprogramowanie do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (FA) jest przeznaczone dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Zadaniem oprogramowania FA jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem przyznawania i wypłaty świadczeń, obsługą świadczeń nienależnie pobranych, zadłużeń dłużników alimentacyjnych oraz monitorowania stanu realizacji zadań. Zarejestrowane dane wykorzystywane są w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Oprogramowanie FA wspiera użytkowników:
 • w procesie rejestracji wniosków
 • w procesie zbierania informacji określonych w ustawach, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji
 • w procesie obsługi wniosków złożonych za pośrednictwem Portalu Emp@tia
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku i zweryfikowane na zgodność z obowiązującymi przepisami
 • w procesie wstrzymywania i wznawiania realizacji świadczeń
 • w procesie odwoławczym
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących dłużnika alimentacyjnego
 • w procesie wyliczania odsetek
 • w procesie naliczania zadłużeń dłużników alimentacyjnych
 • w procesie obsługi postępowania względem dłużnika alimentacyjnego
 • w procesie obsługi metryk
 • w procesie przesyłania zadłużeń do biur informacji gospodarczej
 • przy tworzeniu korespondencji z klientem, organami egzekucyjnymi jak i dowolnymi instytucjami
 • przy generowaniu list wypłat dla beneficjentów i instytucji
 • przy realizacji wypłat rzeczowych, przelewów elektronicznych i obsłudze kart przedpłaconych
 • poprzez szybki i łatwy dostęp do danych zgromadzonych w systemie
 • poprzez wyliczanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonania zadań z zakresu funduszu alimentacyjnego z możliwością analizy danych w nim zawartych
 • poprzez bieżąco prowadzoną adaptację systemu do zmian prawnych, aktualnego „Opisu systemu obszaru Funduszu Alimentacyjnego” oraz do potrzeb zgłaszanych przez użytkowników
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe
 • w procesie tworzenia zbioru centralnego
 • w raportowaniu realizacji zadań poprzez możliwość wykonania różnego rodzaju analiz i raportów
 • w procesie weryfikacji grupowych w realizacji zadań dzięki współpracy z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego), między innymi poprzez: elektroniczną wymianą dokumentów za pośrednictwem PIU czy też weryfikacją danych beneficjenta w systemach zewnętrznych np. ZUS, KRUS, Ministerstwa Finansów, EKSMOoN, NFZ czy PESEL.
Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego oferuje użytkownikom ułatwienia w obsłudze - dzięki m.in.:
 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej wykonania
 • szerokiej gamie parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie do wymagań, podyktowanych wielkością jednostki
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu
 • przygotowanym mechanizmom tworzenia zestawień i raportów konfigurowanych przez użytkownika
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty
 • możliwości zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.:xls, pdf, odt, html, csv itp.
Istnieją dwa sposoby instalacji oprogramowania SR/FA:
 • instalacja wspólna z Oprogramowaniem do obsługi Stypendiów lub/i Dodatków mieszkaniowych i energetycznych lub/i Świadczeń Wychowawczych; wspólna baza danych pozwala na wymianę danych między aplikacjami, przy zapewnieniu separacji danych, umożliwiającej ochronę danych osobowych;
 • instalacja na osobnej bazie danych.
Bezpieczeństwo danych
Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).

Systemy posiadają aktualne świadectwa zgodności z Opisem systemu:
 • o nr. 3/1.03/SR/G/2015 z dnia 29 maja 2015r. dla Oprogramowania do Obsługi Świadczeń Rodzinnych na poziom organizacyjny Gmina
 • o nr. 2/1.03/FA/G/2015 z dnia 6 lipca 2015r. dla Oprogramowania do Obsługi Funduszu Alimentacyjnego na poziom organizacyjny Gmina