O systemie

 

 

Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych + Dobry Start jest przeznaczone dla organów właściwych i ma na celu wspomaganie pracowników w realizacji zadań wynikających z Ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2134 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 r. poz. 1061).

Zadaniem Oprogramowania SW + Dobry Start jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem przyznawania i wypłaty świadczeń wychowawczych oraz świadczenia „Dobry start”, windykacji nienależnie pobranych świadczeń, monitorowania stanu realizacji zadań oraz wykorzystaniu zarejestrowanych w systemie danych w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Oprogramowanie Świadczeń Wychowawczych + Dobry Start wspiera użytkowników:
 • w procesie rejestracji wniosków,
 • w procesie zbierania informacji określonych w aktach prawnych, niezbędnych do podjęcia właściwej decyzji,
 • w procesie obsługi wniosków złożonych za pośrednictwem Portalu Emp@tia,
 • w procesie weryfikacji osób w centralnej bazie beneficjentów,
 • w procesie automatycznego tworzenia decyzji w oparciu o dane wprowadzone we wniosku i zweryfikowane na zgodność z obowiązującymi przepisami,
 • w procesie wstrzymywania i wznawiania realizacji świadczeń,
 • w procesie odwoławczym,
 • w procesie wydawania decyzji dotyczących świadczeń nienależnie pobranych,
 • w procesie wyliczania odsetek,
 • w procesie obsługi metryk,
 • przy tworzeniu korespondencji z klientem jak i dowolnymi instytucjami,
 • przy generowaniu list wypłat dla beneficjentów i instytucji,
 • przy realizacji przelewów elektronicznych i obsłudze kart przedpłaconych,
 • poprzez szybki i łatwy dostęp do danych zgromadzonych w systemie,
 • w procesie obsługi windykacji zadłużeń poprzez wydawanie upomnień, tytułów wykonawczych i wprowadzania kwot ściągniętych przez Urzędy Skarbowe,
 • w raportowaniu realizacji zadań poprzez możliwość wykonania różnego rodzaju analiz i raportów,
 • w realizacji zadań dzięki współpracy z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego), miedzy innymi poprzez: elektroniczną wymianą dokumentów za pośrednictwem PIU czy też weryfikacją danych beneficjenta w systemach zewnętrznych np. EKSMOoN, NFZ czy PESEL,
 • w procesie komunikacji Organu Właściwego z Wojewodą w sprawie koordynacji poprzez elektroniczną wymianę dokumentów.
Oprogramowanie do obsługi Świadczeń Wychowawczych + Dobry Start oferuje użytkownikom ułatwienia w obsłudze - dzięki m.in.:
 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej wykonania,
 • szerokiej gamie parametrów konfiguracyjnych umożliwiających dopasowanie do wymagań podyktowanych wielkością jednostki,
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu,
 • przygotowanym mechanizmom tworzenia zestawień i raportów konfigurowanych przez użytkownika,
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty,
 • automatyczne powiadamianie klientów na temat statusu ich sprawy, za pomocą środków komunikacji e-mail, SMS (dodatkowa usługa płatna), w tym przede wszystkim wysłanie informacji o przyznaniu świadczenia Dobry Start i świadczenia wychowawczego,
 • możliwości zapisu większości wydruków w dowolnym formacie np.: odt, xls, html, pdf itp.
Bezpieczeństwo danych
Oprogramowanie do Obsługi Świadczeń Wychowawczych i Świadczenia „Dobry start” zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).