POMOST Std (Standard) jest systemem informatycznym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i wspomagającym je w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i towarzyszących jej aktów prawnych.
Podstawowym zadaniem oprogramowania jest wsparcie procesu decyzyjnego w ośrodku oraz procesu realizacji wynikających z decyzji świadczeń.

Wspomaganie pracy w ośrodku odbywa się dzięki, m.in.:
 • obsłudze beneficjentów pomocy społecznej opartej na teczkach i dokumentach, co pozwala na dokładne odwzorowanie w systemie informatycznym papierowej dokumentacji ośrodka, a także umożliwia rejestrację dokumentów takich, jak wnioski, wywiady, decyzje i inne w jednym oknie – Teczki Rodziny,
 • obsłudze wszystkich rodzajów decyzji z uwzględnieniem procesu odwoławczego, przewidzianych
  w kodeksie postępowania administracyjnego i ustawie o pomocy społecznej, z uwzględnieniem praktykowanych zaleceń organów odwoławczych i wyroków sądów administracyjnych,
 • podpowiedzi przysługujących kwot świadczeń na podstawie danych zarejestrowanych wcześniej w postaci wywiadu środowiskowego,
 • generowaniu list wypłat świadczeń pieniężnych z opcją przelewów bankowych, przekazów pocztowych, zasilania kart przedpłaconych oraz dokumentów rozliczeniowych dla PŁATNIK-a,
 • efektywnemu narzędziu do rozliczenia świadczeń niepieniężnych, wraz z możliwością elektronicznej wymiany danych z rzeczywistym kontrahentem realizującym świadczenie (np. stołówką szkolną wydającą posiłki), dzięki czemu można wyeliminować konieczność wprowadzania do systemu informatycznego danych z dokumentów rozliczeniowych (papierowych rachunków / faktur),
 • systemowi raportów umożliwiających kontrolę zaplanowanych i wypłaconych/ zrealizowanych świadczeń
  i innych kluczowych dla pracowników ośrodka informacji,
 • automatycznemu generowaniu na podstawie zarejestrowanych danych i przygotowanych w systemie algorytmów sprawozdań sprawozdawczości statystycznej wymaganej przez Ministerstwo Rodziny,
  Pracy i Polityki Społecznej,
 • współpracy z CSIZS (Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego), miedzy innymi: elektroniczną wymianą dokumentów za pośrednictwem PIU, weryfikacją danych beneficjenta
  w systemach zewnętrznych, współpracą z Terminalem Mobilnym do przeprowadzania wywiadów.
System zapewnia wygodę obsługi przez użytkownika, dzięki, m.in.:
 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej instalacji,
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu,
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne,
 • możliwości zapisu każdego wydruku do dowolnego formatu np.: doc, odt, xml, html, csv itp.
Bezpieczeństwo danych
System POMOST Std zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).

Proces sprawdzający zgodność Oprogramowania
POMOST Std posiada świadectwa zgodności z Opisem Systemu dla pomocy społecznej wydane przez Ministra Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej: świadectwo o numerze 1/1.04/PS/GP/2015 z dnia 13.02.2015 r. dla wersji 1-04 Opisu systemu, zawierającej wymagania współpracy z Centralnym Systemem Informatycznym Zabezpieczenia Społecznego Emp@tia i komunikacji JOPS-PUP.