O systemie

 

 

Aplikacje do obsługi Wsparcia Rodziny (WR) i Pieczy Zastępczej (PZ) są dedykowane jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej celem wspomagania ich w realizacji zadań gminy i powiatu, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz towarzyszących ustawie aktów prawnych.

Zadaniem aplikacji Wsparcie Rodziny jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych
z procesem wspierania w gminach rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych - w postaci m. in.:
 • rejestrowania wywiadu środowiskowego rozpoczynającego proces monitorowania sytuacji rodziny,
 • obsługi roli asystenta przydzielonego rodzinie (w tym obsługa planu pracy i działań asystenta),
 • rejestrowania kluczowych informacji dotyczących rodziny wspierającej,
 • obsługi placówek wsparcia dziennego i pobytów w tych placówkach,
 • rozliczeń pomiędzy gminą a powiatem wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pieczy zastępczej,
 • wyliczania sprawozdania rzeczowo-finansowego.
Zadaniem aplikacji Piecza Zastępcza jest obsługa rejestracji i przetwarzania danych związanych z procesem umieszczania i pobytu dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej, przyznawaniem i wypłatą świadczeń z tego tytułu, monitorowaniem ich sytuacji oraz z procesem usamodzielniania po zakończeniu pobytu w pieczy zastępczej. Zarejestrowane dane wykorzystywane
są w obligatoryjnej sprawozdawczości statystycznej.

Aplikacja Piecza Zastępcza daje możliwość przyznawania i wypłaty dodatku wychowawczego w wysokości
500 zł na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka.

Aplikacja Piecza Zastępcza - główne funkcjonalności:
 • rejestracja i realizacja decyzji przyznających pomoc zgodnie z ustawą o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku z art. 113 w/w ustawy,
 • obsługa świadczenia „Dobry start”, wraz z grupowym przyznawaniem świadczeń dla wszystkich osób z wniosku;,
 • rejestracja opisu sytuacji: osób umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej, kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • tworzenie list wypłat wg określonych kryteriów: -> dla świadczeń dotyczących pomocy dla osób usamodzielnianych z możliwością ograniczenia listy wypłat do wybranego ostatniego miejsca pobytu przed usamodzielnieniem -> dla świadczeń dotyczących pomocy dla rodzinnej pieczy zastępczej możliwość ograniczenia listy wypłat do konkretnego rodzaju rodzinnej pieczy zastępczej,
 • rozliczanie świadczeń realizowanych niefinansowo,
 • rejestracja i rozliczanie decyzji w/s odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • rejestracja i rozliczanie umów: z zawodową rodziną zastępczą, z prowadzącym rodzinny dom dziecka i z rodziną pomocową oraz rejestracja umowy o powierzeniu dziecka,
 • rejestracja organizatorów i koordynatorów pieczy zastępczej oraz rejestracja szkoleń dla koordynatorów, rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • rejestracja planu pomocy dziecku – określenie celu pomocy, spodziewanych efektów, zakresu działań oraz oceny skuteczności realizacji planu,
 • rejestracja i rozliczanie not obciążeniowych dla gminy za wydatki na pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • rejestracja skierowań i pobytów w placówkach wsparcia dziennego oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • rejestracja porozumień między powiatami i samorządem województwa oraz ich grupowe rozliczanie.
 • obsługa dłużników – przeliczanie odsetek z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, decyzji w/s odpłatności rodziców biologicznych, wpłata odsetek, lista dłużników, nadpłaty dłużnika, przesyłanie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej,
 • obsługa sprawozdawczości – sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, z pełna analizą danych oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji przez powiat dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty
 • rejestracja pozostałych danych potrzebnych do wyliczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania przez powiat zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, takich jak: osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich i wynagrodzenia tych osób, miesięczne wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, a także obsługa finansowania placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego
 • raporty operujące na zarejestrowanych danych, z predefiniowanymi raportami do analizy rodzin objętych pomocą i analizy zaplanowanych i zrealizowanych świadczeń, raport rodzin zastępczych wg sprawozdania PS-02.
Aplikacje do obsługi Wsparcia Rodziny (WR) i Pieczy Zastępczej (PZ) oferują użytkownikom ułatwienia w obsłudze - dzięki, m.in.:
 • automatycznej aktualizacji polegającej na informowaniu użytkownika o pojawieniu się nowej wersji aplikacji, automatycznemu pobraniu tej wersji z wykorzystaniem Internetu i zaplanowaniu jej wykonania,
 • konfigurowaniu ról i uprawnień poszczególnych użytkowników, personalizacji ustawień w oknach systemu,
 • konfigurowaniu treści podstaw prawnych i uzasadnień dla decyzji administracyjnych oraz szablonów wydruków, obejmujących nie tylko decyzje, ale także listy wypłat, dokumenty rozliczeniowe i inne dokumenty,
 • możliwości zapisu każdego wydruku w dowolnym formacie np.: doc, odt, xml, html, csv itp.
Istnieją dwa sposoby instalacji aplikacji Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza:
 • instalacja wspólna z aplikacją Pomoc Społeczna w ramach systemu informatycznego Pomost Std. Wspólna baza danych pozwala na wymianę danych między aplikacją Wsparcie Rodziny, Piecza Zastępcza, a aplikacją Pomoc Społeczna, przy zapewnieniu separacji danych, umożliwiającej ochronę danych osobowych,
 • instalacja na osobnej bazie danych.
Bezpieczeństwo danych
System informatyczny POMOST Std, w ramach którego funkcjonują aplikacje do obsługi Wsparcia Rodziny i Pieczy Zastępczej, zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).