O systemie

 

 

Aplikacja „Zespoły Interdyscyplinarne” jest przeznaczona dla Gmin, a w szczególności dla Ośrodków Pomocy Społecznej, które są zobowiązane do zapewnienia obsługi organizacyjno-technicznej Zespołów Interdyscyplinarnych. Wspomaga pracowników jednostki w realizacji zadań wynikających z ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493 z późn. zm.).

Aplikacja umożliwia prowadzenie ewidencji wszystkich osób przeciwdziałających przemocy w rodzinie,
tj. osób będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, podzespołów (zespołów lokalnych), grup roboczych oraz innych osób, reprezentujących podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy. Wprowadzenie do systemu informacji o zaplanowanych spotkaniach oraz ich uczestnikach pozwala na późniejsze ich rozliczenie i uzyskanie informacji nie tylko o pracy zespołów czy grup, ale również o frekwencji na spotkaniach. Dodatkowo możliwość rejestracji informacji o przeprowadzanych i odbytych szkoleniach organizowanych dla osób przeciwdziałających przemocy w rodzinie, pozwala na późniejsze raportowanie na ten temat.

Podstawową funkcjonalnością realizowaną w systemie jest prowadzenie ewidencji procedur Niebieskich Kart. Rejestrowane są zarówno procedury wszczynające jak i dalsze wynikające z wystąpienia kolejnych przypadków przemocy w rodzinie, w trakcie trwania procedury. Dane gromadzone dla Niebieskiej Karty są rozszerzone w stosunku do zakresu opisanego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1245), o informacje niezbędne do przygotowania raportów i sprawozdań, takie jak między innymi: możliwość określenia wieku ofiar i sprawców przemocy czy też możliwość zarejestrowania jednej Niebieskiej Karty w przypadku gdy sprawców przemocy lub ofiar jest więcej niż jedna.

W celu zapewnienia planowania i kontroli poprawności działania zespołów i grup roboczych, w aplikacji prowadzona jest ewidencja działań zespołów i grup w ramach każdej z procedur. Po wybraniu ze słownika rodzaju działania, podaje się również jego daty, osoby (grupę lub zespół) odpowiedzialne za jego realizację i status wykonania. Na podstawie tych danych system umożliwia wyszukanie procedur, dla których zaplanowane działania nie zostały zrealizowane, lub w których ostatnie działanie podjęto na tyle dawno, że istnieje potrzeba ponownej oceny sytuacji w rodzinie.

Wraz z prowadzoną ewidencją procedur Niebieskiej Karty, niejako przy okazji, powstaje ewidencja rodzin objętych przemocą oraz członków tych rodzin, wraz z opisem sytuacji tych osób wynikającym z formularza Niebieskiej Karty. Daje to możliwość późniejszego raportowania na temat charakterystyki ofiar, sprawców i członków ich rodzin.

Wbudowane w aplikację narzędzia raportujące pozwalają na uzyskanie w łatwy sposób, raportów dotyczących procedur Niebieskich Kart zawierających między innymi informację o liczbie Niebieskich Kart, wszczętych i zakończonych procedur, sprawców, ofiar i członków rodzin, ich wieku i płci, działań realizowanych w związku z prowadzonymi procedurami, liczbie podzespołów, grup roboczych, spotkań i frekwencji na nich.
Aplikacja zawiera również zaawansowane narzędzia raportujące, pozwalające na zbudowanie raportu dotyczącego każdej z informacji zarejestrowanej wcześniej w bazie danych. Narzędzia te nie wymagają od użytkownika znajomości żadnych języków programowania.

Istnieją dwa sposoby instalacji aplikacji "Zespoły Interdyscyplinarne":
  • instalacja wspólna z aplikacją "Pomoc Społeczna" w ramach systemu POMOST Std – wspólna baza danych pozwala na wymianę danych pomiędzy Oprogramowaniem ZI a POMOST Std, w szczególności Niebieskich Kart, wprowadzonych w części POMOST Std, wspierającej obsługę zadań Pomocy Społecznej, przy zapewnieniu separacji danych umożliwiającej ochronę danych osobowych,
  • instalacja na osobnej bazie danych.
Bezpieczeństwo danych
System informatyczny POMOST Std, w ramach którego funkcjonuje aplikacja do obsługi Zespołów Interdyscyplinarnych, zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a także spełnia wymogi ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1781).